เงินเฟ้อ วิกฤตเงินเฟ้อ “ค่าจ้างแท้จริง”ลดลงทั่วโลก

วิกฤตเงินเฟ้อทั่วโลกที่ได้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง บนความไม่แน่นอนทำให้ค่าจ้างที่แท้จริงลดลงทั่วโลก (ค่าจ้างที่แท้จริง คือค่าจ้างที่หักผลด้านราคาแล้ว) จากรายงานของ International Labour Organization ฉบับปี 2022-2023 พบว่าค่าจ้างรายเดือนที่แท้จริงทั่วโลกลดลง -0.9% ในปีนี้ นับเป็นการลดลงครั้งแรกในศตวรรษที่ 21 ที่รายได้ที่แท้จริงลดลงพร้อมกันทั่วโลกการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสงครามในยูเครน รวมไปถึงวิกฤตค่าครองชีพที่เริ่มเห็นได้ชัดในปี 2022 ทำให้ IMF ปรับลดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจโลกลง